Sprawozdanie cząstkowe ze stażu na nauczyciela dyplomowanego
Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.SPRAWOZDANIE Z AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA: IRENA BANAŚ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZA OKRES OD 03.09.2018 - 25.01.2019 WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, ZADANIA DO REALIZACJI ZAMIESZCZONE W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO FORMY, SPOSOBY I EFEKTY REALIZACJI § 8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PRZEZ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENĘ OCHMAN STARAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013-31.05.2016 Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu nr 26 w Chorzowie.Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu..

Sprawozdanie ze stażu.Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 ...

akt II SA 2024/01 Rozstrzygnięcie ustalające okres stażu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansuSprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego .. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań .. czyli zestawienie mocnych i słabych stron naszych uczniów w formie pisemnej z uwzględnieniem ocen .Nauczyciele, którzy w danym roku szkolnym przestali zajmować stanowisko dyrektora szkoły mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze rok i 9 miesięcy, o ile staż rozpoczęli z dniem 1 września roku szkolnego następującego bezpośrednio po tym roku .Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji.. Każdy nauczyciel na zakończenie stażu zobowiązany jest przedłożyć je swojemu dyrektorowi.Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze .. Tylko w samym okresie mojego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego przygotowani przeze mnie uczniowie czterokrotnie ..

Sprawdź, co z awansem zawodowym nauczyciela, gdy dyrektor nie wyrazi zgody na dodatkowy staż.Serwis 45minut.pl został stworzony z myślą o nauczycielach.

Nauczyciel, który uzyskał ostateczną negatywną ocenę dorobku zawodowego może, za zgodą dyrektora, odbyć dodatkowy staż w wymiarze 9 miesięcy.. Zawiera ono spis informacji dotyczących efektów uzyskanych w związku ze spełnieniem poszczególnych wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu .Grupa A.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego, przedłożony w roku szkolnym 2019/20 w warszawskiej szkole podstawowej przez nauczyciela, mgr Nauczania Początkowego z Wychowaniem Przedszkolnym, pracującego .. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia .W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust..

W sprawozdaniu tym znajdziecie 53 stron opracowania w wersji pdf.W niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania, jakie udało mi się zrealizować w trakcie odbywania stażu.

Przez cały okres stażu (2 lata i 9 miesięcy) realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego zgodnie z art.8, ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego za I semestr roku szkolnego 2013/20148.

Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).O ewentualnym wsparciu ze strony innych osób piszę na końcu artykułu.. Wychodząc na przeciw Waszym prośbom, zapytaniom i sugestiom, przygotowałyśmy dla Was przykładowe sprawozdanie dla przyszłego nauczyciela dyplomowanego.stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego może nastąpić dopiero z początkiem nowego roku szkolnego - 1 września 2012.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.Wychodząc naprzeciw Waszym prośbom, zapytaniom i sugestiom, przygotowałyśmy dla Was przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: „Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium" w DODN w Wałbrzychu.sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2001 r., sygn.. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju .. My tymczasem wyszukajmy w Ustawie Karta Nauczyciela - Rozdział 3a "Awans zawodowy nauczyciela", a w nim informacje dotyczące awansu na stopień nauczyciela mianowanego: staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa dwa lata i dziewięć miesięcy (są wyjątki),Brak zgody na dodatkowy staż po negatywnej ocenie dorobku zawodowego.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt