Przykładowe sprawozdanie dyrektora na dyplomowanego
Podgląd stron.. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły.To przykładowe sprawozdanie na pewno jest dla osób, które: nie wiedzą zupełnie jak się za to zabrać i nie rozpoczęły jeszcze swojej przygody ze sprawozdaniem.. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z paragrafem 8 ust.2.. akt II SA 2024/01OPIS I ANALIZA REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH w § 8 ust.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Opracowała: Anna Hofman Kępno, 30 maja 2012r.. Za okres stażu realizowanego na stanowisku nauczyciela trzeba złożyć pisemne sprawozdanie, na podstawie którego dyrektor dokona oceny dorobku zawodowego..

Dokumentacja awansującego dyrektora szkoły.

Śledząc prasę oświatową, odszukiwałem artykuły dotyczące awansu.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.DYPLOMOWANY awans • pliki użytkownika technoplastomuza przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • sprawozdanie dla dyrektora.doc, SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEG O SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Irena Korowaj Jakimiuk.doc Udział w pracach zespołu wychowawczego.Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Pytania częściowo wypracowane zostały podczas szkolenia na eksperta, ułożone przeze mnie oraz wyszukane w internencie (*).. Dokument należy do zestawu .. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego;Dyrektor przedszkola, który chce ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego na tzw. ścieżce dyrektorskiej musi sporządzić sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy.. Szanowni Państwo, w serwisie nadzórpedagogiczny.pl znajduje się przykładowy zamówiony przez Państwa dokument:Sprawozdanie dyrektora z ostatnich trzech lat pracy..

poz.2215).Proszę o przykładowy plan awansu dyrektora szkoły na nauczyciela dyplomowanego.

Dokonałam autorefleksji i podjęłam decyzję o zmierzeniu się z tymi wymaganiami.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Podstrona 3 - Omówienie układu teczki - część B.Zapoznałam się z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Awans zawodowy .. Nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Pytam .Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym..

Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Mogłem więc na bieżąco analizować moje działania w czasie stażu, a wszelkie uwagi, komentarze i spostrzeżenia pomogły mi odnieść się do tego, co robię i na jakim etapie awansu sięKatalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Do moich obowiązków należały głównie te czynności, które miały na celu usprawnienie przepływu informacji między Panią Dyrektor a Gronem Pedagogicznym .Dyrektor plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji.. Proszę o odpowiedź, bo właśnie zakończyłam staż.. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego .Ile dni nauczyciel ma na napisanie sprawozdania do dyrektora szkoły.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Barbara Opaska; Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Monika Fijałkowska-Świostek „Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela .stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego może nastąpić dopiero z początkiem nowego roku szkolnego - 1 września 2012.. 5 „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Grupa A..

Pytania do poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego: Par.

NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO .. Przez okres jednego roku szkolnego miałam okazję sprawdzić się w roli zastępcy dyrektora do spraw organizacyjnych.. Wychodząc na przeciw Waszym prośbom, zapytaniom i sugestiom, przygotowałyśmy dla Was przykładowe sprawozdanie dla przyszłego nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą.. Nauczyciel, który 1 września 2020r.. poz. 393 ).AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ.. Do edyl11 - moja dyrekcja to to również chodząca procedura i formalność.Pamiętajmy, że na podstawie planu rozwoju zawodowego będziemy musieli napisać sprawozdanie, im plan będzie bardziej precyzyjny, tym łatwiej uporamy się ze sprawozdaniem z jego realizacji.. rozpoczyna staż na dyplomowanie powinien mieć przepracowany rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (zgodnie z przepisami Ustawy Karta Nauczyciela Dz.U.. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres od 01.09.2008 do 31.05.2011rPoniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. Czy gdzieś to jest zapisane w jakimś zarządzeniu, bo mój dyrektor mówi, że mam 14 dni na napisanie a on 21 na ocenę.. do 31 maja 2016r.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy2016Imię i nazwisko: mgr Piotr NawratZespół Szkolno-Przedszkolny im.sprawozdanie z realizacji stażu również przekazuje się dyrektorowi szkoły, dyrektor ma 21 dni na na tzw. ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, którą przygotowuje po zapoznaniu się z projektem oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu przygotowanym przez opiekuna stażu i zasięgnięciu opinii rady rodziców .Przedstawiam Państwu prezentację na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. IMIĘ I NAZWISKO: Anna Hofman MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie NAUCZANY PRZEDMIOT: język niemiecki Czynności organizacyjne Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w .Proszę o przykładowe sprawozdanie dyrektora szkoły celem złożenia wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela dyplomowanego.. Warto zamieścić na końcu sprawozdania następujący dopisek (ułatwiamy pracę dyrektorowi): Przedstawione sprawozdanie z przebiegu stażu mgr XX nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego jest zgodne z założonym planem rozwoju zawodowego.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala dyrektor szkoły na piśmie, w terminie 21 dni od daty otrzymania sprawozdania, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. 8 ust.. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 2001 r., sygn.. Plan rozwoju zawodowego.. 2NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGONa okres odbywania stażu od 01 września 2013r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt