Uzupełnij kartę charakterystyki metanolu
Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Produktem ubocznym reakcji jest wodór: .. S-61:Unikać zrzutów do środowiska.. +48 91 3119779; osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: [email protected] 1.4 Numer telefonu alarmowego : +48 91 31 19 777 (pon.. …Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Zadanie (format A4) Wykonaj "Kartę charakterystyki metanolu.". - pt. 8-16) lub 998, Biuro informacji toksykologicznej: 8 Zadanie.. Mieć w pogotowiu przyrządy do ochrony dróg oddechowych.. Nazwę chemicz…Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2008-06-01 1.. Zapoznaj się z tymi informacjami.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. 2Na + 2CH 3 OH → 2CH 3 ONa + H 2 ↑ Właściwości.. 9 Zadanie.. · 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych .KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1272/2008 RADCHEM ALKOHOL METYLOWY Strona 1 z 12 Data sporządzenia: 20.08.2010 Data aktualizacji: 7.08.2016 1.. Krok 2 Oblicz masę substancji rozpuszczonej, korzystając ze wzoru na stężenie procentowe.. Następnie podaj trzy zasady bezpiecznej pracy z tą substancją w laboratorium chemicznym.. Oglądasz stare wydanie książki.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami..

Postępować zgodnie z instrukcja lub kartą charakterystyki.

Kontrola naraz˙enia i s´rodki ochrony indywidualnej Włas´ciwy parametr kontroliKarta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Etanol ≥96 %, denaturowany numer artykułu: T171 Polska (pl) Strona 5 / 20. nić przed światłem słonecznym.. Krok 1 Przeczytaj treść zadania i wypisz dane oraz szukane.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę: 118851934.Właściwości Metanolu, Etanolu i Gliceryny.. Został odkryty w 1661 roku przez Roberta Boyle'a.. 1.2 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: COMEC POLSKA Łoś, Sulkowska-Łoś Spółka Jawna ul. Lutomierska Pabianice tel fax osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.3 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 16:00): Data sporządzenia .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Polska VWR International Sp.. W sposób gwałtowny reaguje z wodą, tworząc wodorotlenek sodu i metanol:KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1272/2008 RADCHEM ROZPUSZCZALNIK POLIURETANOWY Strona 10 z 14 Data sporządzenia: 20.08.2010 Data aktualizacji: 17.08.2016 Metanol [67-56-1] Ustne LD50 5628 mg/kg ( rat) Skórne LD50 15800 mg/kg ( rabbit) Wdechowe LC50 (4 h) 85120mg/m( rat)1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe..

2010-03-09 15:44:12 Dlaczego wypicie metanolu powoduje ślepotę ?

Niezgodne substancje lub mieszaniny Obserwować zgodność przechowywania.Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Nazwa handlowa: metanol (ciąg dalszy od strony 3) 40.0 Przedsięwziąć środki przeciwko naładowaniom elektrostatycznym.. UWAGA!. S-60: Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.. Karta charakterystyki matanolu: Nazwa systametyczna związku chemicznego: metanol.Karta charakterystyki substancji chemicznej - metanol Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01Metanol Wartość PNEC Woda słodka 154 mg/l (AF = 100) Wartość PNEC Woda morska 15,4 mg/l (AF = 1000) Wartość PNEC Uwalnianie okresowe 1 540 mg/l (AF = 10) Wartość PNEC Osad 570,4 mg/kg Metanol NDS 100 mg/m³ NDSCH 300 mg/m³ MetanolKARTA CHARAKTERYSTYKI _____ sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciecz..

C p = % m m 100 r s $ Krok 3 Oblicz masę rozpuszczalnika (metanolu).

Jest trujący dla człowieka.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 6.0 Przejrzano dnia 08.02.2013 Wydrukowano dnia 25.04.2013 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa wyrobu Metanol: Numer produktu : 34860 Marka : Sigma-Aldrich Nr Indeksu : 603-001-00-XKarta charakterystyki Merck Według Dz.U.11 poz.84 z 2001r./ dyrektywy UE 91/155/EEC Numer katalogowy: 106008 Nazwa produktu: Metanol ekstra czysty DAB Ph Eur,BP,NF 8.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : ALKOHOL ETYLOWY (ETANOL) Wzór chemiczny : C2H5OH Numer CAS : 64-17-5 Oznakowanie WE : 200-578-6Przyjmij gęstość metanolu d CH 3 OH = 0,79 cm g 3.. Uwzględnij w kolejności:1. z o.o. Ulica Limbowa 5 Kod pocztowy/miejscowość 80-175 Gdańsk Telefon + 48 58 32 38 200 Telefax +48 58 32 38 205 E-mail (kompetentna osoba) [email protected] 1.4 Telefon alarmowy Telefon 112Poniżej przedstawiono fragment karty charakterystyki 80‑procentowego roztworu kwasu octowego..

Metanolan sodu otrzymuje się w reakcji metanolu z metalicznym sodem.

W każdym przypadku wypicia metanolu konieczny transport karetką PR do szpitala.Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2019-02-28] Globalnie zharmonizowany system .. Metanol, alkohol metylowy, CH 3 OH - organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny.. Uwaga!. S-62: W razie połknięcia nie wywoływać .Zastosowania odradzane: nie określono.. Należy do superzasad.Ma silne właściwości redukujące oraz jest w stanie ulec samozapłonowi w kontakcie z wilgotnym powietrzem.. Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Uzupełnij kartę charakterystyki metanoluUzupełnij kartę charakterystyki metanolu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt