Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej
Szczegóły Kategoria: Monitorowanie realizacji podstawy programowej Opublikowano: środa, 15, listopad 2017 14:03 Artur Makowski Odsłony: 13736Dokonano analizy porównawczej planów pracy dydaktycznej z wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych przedmiotów, tj. w „Warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej".. SPRAWOZDANIE ZE STOPNIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I PÓLROCZE ROKU SZKOLNEGO 2012/201 Podstawę programową w klasie II i III zrealizuję zgodnie z zamierzeniami na rok szkolny 2012/2013.. Wanda Pakulniewicz.. Wymagania wynikające z podstawy programowej sygnalizują na kartach hospitacji i z praktycznych obserwacji wynika, że są one realizowane.Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej.. Dzieci pracowały na kartach pracy zgodnie z podstawą programową.. Seria uczy tworzenia wypowiedzi pisemnej metodą "krok po kroku", prowadząc uczniów stopniowo przez kolejne etapy i .W załącznikach znajdują się wzory sprawozdań: dla wychowawców za I semestr roku szkolnego 2019/2020; z realizacji podstawy programowejSPRAWOZDANIE.. ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/2016.. SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I .Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego • 4 4.. W świetle rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego przez „monitorowanie" należy rozumieć, m.in. działania dyrektora szkoły (placówki) obejmujące .7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej .Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie dzieci obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego „Plac zabaw" wyd..

Sprawozdanie z realizacji nowej podstawy programowej.

Załącznik 1abc - Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej.

Załącznik 2 ab - Karta monitorowania ramowych planów nauczania na cykl kształcenia Załącznik nr 1a..

Szkoła posiada bazę dostosowaną do realizacji nowej podstawy programowej.

Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ I MATERIAŁU NAUCZANIA NA ZAJĘCIACH JĘZYKÓW OBCYCH.. English Class wprowadza wszystkie formy pisemne, które, zgodnie z nową podstawą programową, uczeń powinien umieć zrozumieć lub stworzyć.Są wśród nich: wpis na blogu, historyjka, pocztówka, tekst narracyjny, wiadomość / SMS.. Tak więc opracowując program wychowania fizycznego należy wziąćNowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia Data: 31.01.2018. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 roku rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I .Zadania nauczycieli związane z realizacją nowej podstawy programowej - lista kontrolna.. Data publikacji: 3 kwietnia 2019 r. Poleć znajomemu.. Większość dzieci po raz pierwszy zetknęła się z .Wszystkie obowiązujące formy pisemne..

Warunki realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego.

(więcej…) Sprawozdania dydaktyczne.. Szkoła Podstawowa im.sprawozdanie z pracy nauczyciela w i pÓŁroczu 2017- 2018; sprawozdanie z pracy nauczyciela w ii pÓŁroczu 2017- 2018; szkolny program profilaktyki ; oŚwiadczenie o realizacji podstawy programowej; zakres dostosowania wymagaŃ edukacyjnych do indywidualnch potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; wniosek o dopuszczenie do uŻytku programu .Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania PODSUMOWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM OSIĄGNIĘĆ I NIEDOCIĄGNIĘĆ DZIECI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE - Dzieci 3 letnie.. Grupa I - dzieci 3 letnie liczy 25 dzieci (12 dziewcząt i 13 chłopców).. Realizacja godzin podstawy programowej na zajęciach języków obcych w poszczególnych klasach z przedstawia się następująco: • JĘZYK ANGIELSKIZ arkuszy monitoringu realizacji podstawy programowej wynika, że nauczyciele w pełni realizują podstawę programową, co do ilości wymaganych godzin oraz co do treści podstawy dla danego przedmiotu.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nakazuje dyrektorowi przedszkola m.in. ewaluację wewnętrzną oraz kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej .Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lubSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/15 - LESZEK MARĆ NAUCZYCIEL GIMNAZJUM W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM.Realizując podstawę programową z wychowania fizycznego szczegółową uwagę zwróciłem na dbałość o sprawność fizyczną, prawidłowy rozwój, zdrowie fizyczne oraz zrozumienie .Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej z realizacji podstawy programowej kształcenia wnioski do dalszej pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt