Sprawozdanie ze stażu efekty
"2016/2017 rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.. Tuczępy.. §8 ust.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego .. planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.. 1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze .Efektem dla placówki jest prawidłowo prowadzona dokumentacja przedszkolna, realizacja podstawy programowej współorganizowanie szkolnych uroczystości.. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły: Statut Szkoły, wraz z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Program Wychowawczy .Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. § 7 ust.. 9.Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie pierwszego roku mojego stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

Oleśnica.. Opracowałem scenariusze zajęć, testy, oceny, scenariusze przedstawień, pomoce naukowe.. Efektami zajęć były: doskonalenie przez uczniów umiejętności wyrażania swoich myśli, emocji i przeżyć w sposób społecznie akceptowany, nabywanie większej pewności siebie, podwyższenie własnego poziomu samooceny i samoakceptacji .Ten schemat sprawozdania przeznaczony jest dla osób, które: piszą sprawozdanie po każdym roku stażu a staż rozpoczęły od 1 września 2018 r. lub 2019 r. zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 ze zmianami)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2006r.. PRZYKŁADOWY PROGRAM STAŻU DLA STANOWISKA: SEKRETARKA.. • Stosowanie różnych metod twórczych wpływających pozytywnie na aktywność twórczą dziecka.. Sprawozdanie z planu rozwojowego nauczyciela stażysty.. §6 ust.2 pkt 3 Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania Podczas odbywania stażu miałam możliwość obserwowania i analizowaniaEfekty opisywanych działań: • poszerzenie zakresu działań szkoły, • umożliwienie uczniom zdobywanie dodatkowych umiejętności, • rozwijanie zainteresowań, • współpraca z innymi podmiotami, • kreowanie pozytywnego obrazu nauczyciela w środowisku lokalnym, • wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły..

Na naszej stronie możesz ściągnąć wzór w formatach Sprawozdanie ze stażu pracownik biurowy.

W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansuEfekty podjętych działań: • Uzupełnienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności.. Ewelina Łukawska.. Sprawozdanie z dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego.Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Zakres czynności na stanowisku pomocy administracyjnej - biurowej.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. przygotowanie sprawozdania częściowego z przebiegu stażu .SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań.. Wandy Chotomskiej w Dąbiu Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Ta reorganizacja spowodowałaZnam ze słyszenia Librusa i wiem, że jego serwery padły, czego szalenie współczuję, szczególnie tym, który musieli je reanimować..

Imię i Nazwisko: Wiesława Kaczor Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r. Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im.

Myślę, że to, co zostało uwzględnione w arkuszu, będzie przydatne nie tylko nauczycielom przedszkola, ale także nauczycielom szkolnym.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.. § 7 ust.. Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.Efekty realizacji: Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego to zwieńczenie mojej pracy w trakcie trwającego 3 lata stażu oraz powód do wyciągnięcia wniosków do dalszych działań..

2 pkt.1 ... 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

Sprawdź, dlaczego w 2019 r. sprawozdanie to najlepiej złożyć w dniu zakończenia stażu.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie (półroczne) z realizacji planu na nauczyciela mianowanego Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres 01.09.2011 - 29.02.2012 mgr SYLWII […]; Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la .Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Dzięki naszej stronie internetowej znajdziesz gotowe wzory.. W obrębie tego zadania zapoznałem się ze statutem szkoły, zapoznałem sięSprawozdanie ze stażu - nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, 2 rok.. W pierwszym roku mojego stażu prowadziłam grupę dzieci 3 - 4letnich, natomiast w drugim i trzecim ze względu na utworzenie w placówce trzeciego oddziału stałam się wychowawcą dzieci 4 - 5 letnich.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.. Ewelina Łukawska.. Na końcu sprawozdania zredagowałam wnioski do dalszej pracy.Pamiętaj o efektach, zapis § 4.. Dokument archiwalny.. w oparciu o plan rozwoju .Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy.. 3 pkt 4b Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora .Efekt działania: Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Określiłam dalszą drogę rozwoju ( § 7 ust.2 pkt1).. Na bieżąco zapoznaję się z nowościami wydawniczymi, uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli różnych wydawnictw Efekty:Efekty realizacji: Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami.. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli mówi, iż „Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od zakończenia stażu.. Data publikacji: 2 maja 2019 r. Poleć znajomemu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt