Sprawozdanie z przebiegu stażu pup grudziądz
1 pkt.. Staż.. Pobierz: Wniosek pracodawcy o zorganizowanie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej.pdf (pdf, 354 KB)Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu uprzejmie informuje, iż podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących .Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu (RPO) (pdf, 417 KB) Pobierz: Papier firmowy (POWER).pdf (pdf, 98 KB) Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu (POWER) (pdf, 415 KB) Pobierz: Zasady dysponowania środkami Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych w 2020 roku (pdf, 230 KB) Pobierz: Oświadczenie o przerwaniu stażu (pdf, 599 KB)Uzyskałem/am kwalifikacje lub umiej ętno ści zawodowe: (podpis sta żysty) (piecz ęć i podpis opiekuna/ów sta żysty) Sta żysta zobowi ązany jest do sporz ądzenia sprawozdania z przebiegu sta żu zawieraj ącego informacje o wykonywanych zdaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiej ętno ściach zawodowych.sprawozdaniem z przebiegu stażu w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii.. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowychSprawozdanie z przebiegu stażu Pana(i)..

Zapoznanie się z przepisami oraz narzędziami obsługiwanymi na stanowisku (wskazać występujące u Organizatora stażu).

Za dni wolne przysługuje stypendium.. Ten temat jest archiwizowany i nie można dodawać nowych odpowiedzi.. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.Lista obecności - staż z PO WER.doc (doc, 81 KB) lista obecności - staż z FP.doc (doc, 81 KB) czysty szablon - PO WER.doc (doc, 66 KB) Wniosek stażysty o udzielenie dni wolnych.doc (doc, 10 KB) Sprawozdanie z przebiegu stażu - Fundusz Pracy.doc (doc, 74 KB) Sprawozdanie z przebiegu stażu - PO WER.doc (doc, 69 KB)Sprawozdanie bezrobotnego z przebiegu stażu o którym mowa w § 6 ust.. Staż - Sprawozdanie.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U..

Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu.pdf (pdf, 24 KB) Pobierz: Podstawa prawna.pdf (pdf, 197 KB) Trójstronne umowy szkoleniowe.

Prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz estetyki wokół budynku.. poz. 1482) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r.. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.Staż - Sprawozdanie Zarchiwizowany.. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) / 15zze* (dot.. poz. 1409) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w .. PUP przyjmującego sprawozdanie) pracodawcy upoważnionej osoby) Title: SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Author: u_puls Last modified by: PUP Created Date: 5/29/2006 11:32:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU .Sprawozdanie z przebiegu stażu (algorytm).doc (doc, 27 KB) Opinia z przebiegu stażu - obowiązująca od 2020-01-27.docx (docx, 34 KB) Opinia z przebiegu stażu - obowiązująca od 2020-01-27.pdf (pdf, 98 KB) Lista obecności osób odbywających staż - obowiązująca od 2021-01-01.pdf (pdf, 117 KB)Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust..

2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych /Dz.

U. Nr 142, poz. 1160 z późn.zm./Warunki odbywania stażu określa art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020Z PRZEBIEGU STAŻU.. Zapoznałem się z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) a także z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i PolitykiPobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu (RPO).doc (doc, 86 KB) Pobierz: Sprawozdanie z przebieu stażu (algorytm).doc (doc, 39 KB) Pobierz: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.pdf (pdf, 633 KB)Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.POWER V Opinia po zakonczonym stażu.doc (doc, 168 KB) POWER V Sprawozdanie z przebiegu stażu.doc (doc, 152 KB) POWER Wniosek o zorganizowanie stażu.doc (doc, 263 KB) Regulamin staże w ramach EFS 2021.pdf (pdf, 1117 KB) POWER V wniosek o urlop.doc (doc, 151 KB)Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu (algorytm).doc (doc, 27 KB) Pobierz: Opinia z przebiegu stażu - obowiązująca od 2020-01-27.docx (docx, 34 KB) Pobierz: Opinia z przebiegu stażu - obowiązująca od 2020-01-27.pdf (pdf, 98 KB) Pobierz: Lista obecności osób odbywających staż - obowiązująca od 2021-01-01.pdf (pdf, 117 KB)Pobierz: Sprawozdanie ze stażu (doc, 34 KB) Pobierz: Wniosek STAŻ 2021.doc (doc, 94 KB) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w ramach art. 15zzb* (dot..

w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r.SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU („KARTA STAŻOWA") ... podpis i pieczątka pracownika PUP podpis i pieczątka organizatora stażu pracodawcy) ... zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Zapoznanie z regulaminem pracy.. Przez Gość stazystka, Luty 23, 2010 w Dyskusja ogólna.2.. w ramach projektu współfinansowanego ze środków specjalnej linii budżetowej.. Został on opracowany w oparciuPUP przyjmującego sprawozdanie) pracodawcy upoważnionej osoby) Title: SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Author: u_puls Last modified by: PUP Created Date: 8/11/2015 9:16:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU .Title: Sprawozdanie z przebiegu Stażu Author: Bronisław Góral Last modified by: jjakubek Created Date: 1/5/2009 11:58:00 AM Company: PUP_LeżajskSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU.. Instruktaż stanowiskowy.. Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 .. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2019r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt